zamknijzamknij
zamknij

Szukaj


Kategorie


Cechy towarów


Brendy

Zapomniałeś hasła?
  
Regulamin korzystania z Systemu Zamówień Internetowych firmy SONIA Sp. z o.o.


I. Postanowienia ogólne
 1. W Systemie Zamówień Internetowych mogą dokonywać zamówień wyłącznie pełnoletnie osoby prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem, zwane dalej Kupującym. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 2. System Zamówień Internetowych (sklep.sonia.pl) prowadzony jest przez firmę SONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. prof Ludwika Chmaja 6
 3. NIP: 813-10-97-731, REGON: 690365224, KRS: 0000199077, zwaną dalej Sprzedającym.
 4. Zawartość strony sklep.sonia.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonych towarów.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

II. Składanie zamówień
 1. Kupujący, korzystający z Systemu Zamówień Internetowych może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się od Poniedziałku do Piątku.
 2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon).
 3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją zamówienia. Kupujący może skorzystać z opcji przeglądania historii zamówień, edycji swoich danych oraz zmiany hasła.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie towarów do koszyka zamówień po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu oraz przesłanie go poprzez System Zamówień Internetowych (sklep.sonia.pl).
 7. Po złożeniu zamówienia generowany jest email (wysłany na podany przez Kupującego adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 8. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia. W takim przypadku zobowiązany jest powiadomić drogą elektroniczną lub telefonicznie Sprzedającego w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. W przypadku nie powiadomienia z rezygnacji, złożone zamówienie będzie realizowane zgodnie z przyjętymi zasadami.
 9. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
 10. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia, oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności lub nie możliwości realizacji.
 11. W Systemie Zamówień Internetowych Sprzedającego (sklep.sonia.pl) podane są stany faktyczne posiadanych w sprzedaży towarów. W przypadku zamówień na ilości, większe niż stan magazynowy zamówienie zostanie zrealizowane do ilości posiadanych lub możliwych do realizacji.
 12. Realizowane są również zamówienia indywidualne na towar, który widnieje na liście a oznaczony jest mianem >>brak<< istnieje możliwość indywidualnego zamówienia dla Kupującego, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.
 13. Mimo dołożenia wszelkich starań w opisach i zdjęciach mogą pojawić się niewielkie i nieznaczące różnice w kolorze, kształcie niektórych części produktów nie wpływające w żaden sposób na wydajność, właściwości i funkcjonowanie.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach Systemu Zamówień Internetowych (sklep.sonia.pl). W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, Sprzedający dołoży wszelkich starań, by poinformować Kupującego o jego niedostępności.

III. Dostawa zamówionych towarów
 1. Czas realizacji zamówienia to zwykle 1-7 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (braki w magazynie, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki towaru lub przygotowania do odbioru może się przedłużyć. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz zwrotu wpłaconej gotówki bez podania przyczyny. Jednocześnie Kupujący nie może rościć żadnych praw odszkodowawczych od Sprzedającego z powodu zaistniałej sytuacji.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionych towarów wynikłych z winy firmy kurierskiej.
 3. Jeżeli zamawiane produkty mają być ubezpieczone lub wysłane na warunkach szczególnych Kupujący zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego.
 4. Sprzedający realizuje zamówienia na cały świat. Po uzgodnieniu wszystkich warunków i kosztów przesyłki, wysyłamy zamówione produkty poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towarów w trakcie dostawy lub jego braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń, braków itp. należy zażądać od dostarczyciela (kuriera lub spedytora) sporządzenia protokołu reklamacyjnego z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki wraz z rzetelnym jego sporządzeniem.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru, jego braki (kradzież) powstałe podczas transportu przez firmy kurierskie. Reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze kurierowi (dostawcy).

IV. Formy płatności
 1. Wpłata na konto Sprzedającego przed wysyłką
  1. W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty w placówce bankowej, za pomocą banków internetowych, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma email, który zawierał będzie numer rachunku bankowego Sprzedającego oraz kwotę jaką należy wpłacić za zamówiony towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz nadanego numeru zamówienia. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedającego.
 2. Odbiór osobisty – płatność gotówką
  1. W przypadku osobistego odbioru towarów Kupujący dokonuje wpłaty gotówki w kasie Sprzedającego. Towar odbierany jest na podstawie zapłaconej faktury zakupu lub paragonu bezpośrednio z magazynu Sprzedającego.

V. Reklamacje (*)
 1. W chwili stwierdzenia braku w zamówionym towarze lub uszkodzeń powstałych bez winy przewoźnika (brak widocznych uszkodzeń przesyłki) Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego.
 2. Protokół reklamacyjny z tytułu braków w zamówieniu lub uszkodzeń towarów bezwzględnie musi zawierać:
  1. Miejscowość i datę
  2. Imię, Nazwisko, Nazwę firmy i adres
  3. Nr zamówienia
  4. Kod produktu, nazwę oraz ilość artykułów podlegających reklamacji
  5. Powód reklamacji
 3. Kupujący ponadto w sytuacji opisanej w pkt. 1 i 2 zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedającym nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu doręczenia przesyłki.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.

VI. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklep.sonia.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SONIA Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 wraz ze zmianami).
 3. Sprzedający nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 p8 i p11 ustawy o danych osobowych. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 wraz ze zmianami).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu po wcześniejszej informacji na stronie głównej o zmianie regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.